DO POZORNOSTI


Výzvy na uvedenie nového alebo inovovaného produktu na trh, realizovanie inovácie produkčného procesu
MH SR pripravuje ďalšiu výzvu pre MSP na obstaranie výrobných zariadení, zariadení na poskytovanie služieb alebo softvéru.
Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa

VYHĽADÁVANIE

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) - posledná šanca

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03)

Prioritná os 3: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Špecifický cieľ 3.1.1: Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP
Cieľová skupina: nové a začínajúce mikro, malé a stredné podniky (podnikajúce kratšie ako 36 mesiacov)
Aktivity: uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo realizácia inovácie produkčného procesu

Oprávnené výdavky na:

  • nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný na produkciu produktu žiadateľa, 
  • zavádzanie nástrojov elektronického podnikania, súčasne aj: 
  • marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu žiadateľa na trh, 
  • posúdenie zhody nového/inovovaného produktu žiadateľa s technickými požiadavkami podľa zákona č, 264/1999Z. Z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody o zmenen a doplnení niektorých zákonov, 
  • zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov priamo súvisiacich s produkciou nového/inovovaného produktu alebo inováciou produkčného procesu (s výnimkou legislatívou požadovaných školení )

Oprávnenosť projektov:

  • inovácia minimálne nízkeho stupňa 
  • zameranosť na vybrané odvetvia

Intenzita pomoci/Nenávratný finančný príspevok: 60%, vo vybraných okresoch až 75%
Minimálna výška NFP na projekt: 30 000 EUR. 
Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť: 200 000 EUR. 

Dátum vyhlásenia výzvy: 22. 11. 2016
Typ výzvy: otvorená (k uzavretiu výzvy dôjde až po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov)

Termíny najbližších hodnotiacich kôl: 30.06.2017 (pravdepodobne posledné hodnotiace kolo, kedže sa očakáva, že prostriedky už budú vyčerpané)

Viac informácií TU. S prípravou projektu Vám radi pomôžu pracovníci RPIC Prešov, kontaktujte nás.

 
  29.5.2017 | Autor: sekcia finančných služieb | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 795 krát | Zdieľajte na facebooku