DO POZORNOSTI


Výzvy na uvedenie nového alebo inovovaného produktu na trh, realizovanie inovácie produkčného procesu
MH SR pripravuje ďalšiu výzvu pre MSP na obstaranie výrobných zariadení, zariadení na poskytovanie služieb alebo softvéru.
Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa

VYHĽADÁVANIE

Výzva na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja - zrušená dňom 5.5.2017

POZOR!!! Výzva bola dňom 5.5.2017 zrušená.

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05).

Prioritná os 1: Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Špecifický cieľ 1.2.2: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Cieľová skupina: mikro, malé a stredné podniky; veľké podniky iba prostredníctvom inštitútu partnerstva
Aktivity: Podporované sú nasledovné hlavné aktivity (minimálne 2 a viac z uvedených), na ktoré môže byť zameraný projekt : 

  • priemyselný výskum,
  • experimentálny vývoj,
  • ochrana práv duševného vlastníctva,
  • realizácia inovačných opatrení. 

Priemyselný výskum je plánovaný výskum alebo kritický prieskum zameraný na získanie nových poznatkov a zručností pre vývoj nových výrobkov, procesov alebo služieb alebo na dosiahnutie významného zlepšenia existujúcich výrobkov, procesov alebo služieb. Patrí k nemu vývoj častí komplexných systémov a môže zahŕňať aj stavbu prototypov v laboratórnych podmienkach alebo v podmienkach so simulovanými rozhraniami prepojenými na existujúce systémy, ako aj pilotné linky, ak sú potrebné pre priemyselný výskum, a to najmä na schválenie generickej technológie; 

Experimentálny vývoj je získavanie, kombinovanie, formovanie a používanie existujúcich vedeckých, technologických, obchodných a iných relevantných poznatkov a zručností s cieľom vyvinúť nové alebo vylepšené výrobky, postupy alebo služby. To môže zahŕňať napríklad aj činnosti zamerané na koncepčnú definíciu, plánovanie a dokumentáciu nových výrobkov, postupov alebo služieb. 

Experimentálny vývoj môže zahŕňať vývoj prototypov, názorné predvádzanie, pilotné projekty, testovanie a overovanie nových alebo vylepšených výrobkov, procesov alebo služieb v prostredí zastupujúcom skutočné prevádzkové podmienky, kde primárnym cieľom je ďalej technicky vylepšiť výrobky, procesy alebo služby, ktoré nie sú ešte do veľkej miery stanovené. Vývoj komerčne využiteľných prototypov a pilotných projektov sem patrí aj vtedy, keď sú tieto nevyhnutne konečným obchodným výrobkom a ich výroba je príliš nákladná, než aby boli použité výlučne na účely predvádzania a overovania. 

Experimentálny vývoj nezahŕňa bežné alebo pravidelné úpravy existujúcich výrobkov, výrobných liniek, výrobných postupov, služieb a ostatných prebiehajúcich operácií, ani ak by takéto úpravy predstavovali zlepšenia; 

Ochrana práv duševného vlastníctva je  aktivita zameraná na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných práv duševného vlastníctva. 

Realizácia inovačných opatrení je aktivita zameraná na aplikovanie poznatkov získaných v rámci výskumno – vývojovej časti projektu do priemyselnej praxe podniku žiadateľa/partnera. 

Intenzita pomoci/Nenávratný finančný príspevok: 

Pre výskumno-vývojovú časť projektu - priemyselný výskum (50-70%, v prípade zapojenia nezávislých strán 60-80%), experimentálny vývoj (25-45%, v prípade zapojenia nezávislých strán 40-60%), ochrana práv duševného vlastníctva (50%)
Pre inovačnú časť projektu - v závislosti od veľkosti podniku a regiónu (25-60%)

Minimálna výška NFP na projekt: 300 000 EUR. 
Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť: 5 000 000 EUR. 

Dátum vyhlásenia výzvy: 1.3.2017
Typ výzvy: otvorená (k uzavretiu výzvy dôjde až po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov)

Termíny najbližších hodnotiacich kôl: 15.05.2017, 31.07.2017, ďalšie posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca

Viac informácií TU. S prípravou projektu Vám radi pomôžu pracovníci RPIC Prešov, kontaktujte nás.

 
  7.3.2017 | Autor: sekcia finančných služieb | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 850 krát | Zdieľajte na facebooku