Výzva na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja - zrušená dňom 5.5.2017

POZOR!!! Výzva bola dňom 5.5.2017 zrušená.

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05).

Prioritná os 1: Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Špecifický cieľ 1.2.2: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Cieľová skupina: mikro, malé a stredné podniky; veľké podniky iba prostredníctvom inštitútu partnerstva
Aktivity: Podporované sú nasledovné hlavné aktivity (minimálne 2 a viac z uvedených), na ktoré môže byť zameraný projekt : 

  • priemyselný výskum,
  • experimentálny vývoj,
  • ochrana práv duševného vlastníctva,
  • realizácia inovačných opatrení. 

Priemyselný výskum je plánovaný výskum alebo kritický prieskum zameraný na získanie nových poznatkov a zručností pre vývoj nových výrobkov, procesov alebo služieb alebo na dosiahnutie významného zlepšenia existujúcich výrobkov, procesov alebo služieb. Patrí k nemu vývoj častí komplexných systémov a môže zahŕňať aj stavbu prototypov v laboratórnych podmienkach alebo v podmienkach so simulovanými rozhraniami prepojenými na existujúce systémy, ako aj pilotné linky, ak sú potrebné pre priemyselný výskum, a to najmä na schválenie generickej technológie; 

Experimentálny vývoj je získavanie, kombinovanie, formovanie a používanie existujúcich vedeckých, technologických, obchodných a iných relevantných poznatkov a zručností s cieľom vyvinúť nové alebo vylepšené výrobky, postupy alebo služby. To môže zahŕňať napríklad aj činnosti zamerané na koncepčnú definíciu, plánovanie a dokumentáciu nových výrobkov, postupov alebo služieb. 

Experimentálny vývoj môže zahŕňať vývoj prototypov, názorné predvádzanie, pilotné projekty, testovanie a overovanie nových alebo vylepšených výrobkov, procesov alebo služieb v prostredí zastupujúcom skutočné prevádzkové podmienky, kde primárnym cieľom je ďalej technicky vylepšiť výrobky, procesy alebo služby, ktoré nie sú ešte do veľkej miery stanovené. Vývoj komerčne využiteľných prototypov a pilotných projektov sem patrí aj vtedy, keď sú tieto nevyhnutne konečným obchodným výrobkom a ich výroba je príliš nákladná, než aby boli použité výlučne na účely predvádzania a overovania. 

Experimentálny vývoj nezahŕňa bežné alebo pravidelné úpravy existujúcich výrobkov, výrobných liniek, výrobných postupov, služieb a ostatných prebiehajúcich operácií, ani ak by takéto úpravy predstavovali zlepšenia; 

Ochrana práv duševného vlastníctva je  aktivita zameraná na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných práv duševného vlastníctva. 

Realizácia inovačných opatrení je aktivita zameraná na aplikovanie poznatkov získaných v rámci výskumno – vývojovej časti projektu do priemyselnej praxe podniku žiadateľa/partnera. 

Intenzita pomoci/Nenávratný finančný príspevok: 

Pre výskumno-vývojovú časť projektu - priemyselný výskum (50-70%, v prípade zapojenia nezávislých strán 60-80%), experimentálny vývoj (25-45%, v prípade zapojenia nezávislých strán 40-60%), ochrana práv duševného vlastníctva (50%)
Pre inovačnú časť projektu - v závislosti od veľkosti podniku a regiónu (25-60%)

Minimálna výška NFP na projekt: 300 000 EUR. 
Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť: 5 000 000 EUR. 

Dátum vyhlásenia výzvy: 1.3.2017
Typ výzvy: otvorená (k uzavretiu výzvy dôjde až po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov)

Termíny najbližších hodnotiacich kôl: 15.05.2017, 31.07.2017, ďalšie posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca

Viac informácií TU. S prípravou projektu Vám radi pomôžu pracovníci RPIC Prešov, kontaktujte nás.

 
  7.3.2017 | Autor: sekcia finančných služieb | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 2422 krát | Zdieľajte na facebooku