MH SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro a MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR (OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08)

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08).

Predmetom zverejnenej výzvy je podpora mikro-, malých a stredných podnikov (MSP), ktoré plánujú tvorbu nového alebo inovovaného produktu, resp. inováciu výrobného procesu v najmenej rozvinutých okresoch SR (Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Bardejov, Medzilaborce) a to s cieľom:

  • udržať v daných regiónoch existujúce investície a pomôcť im v raste, t. j. motivovať MSP už pôsobiacich v najmenej rozvinutých okresov, aby rozšírili svoju činnosť, 
  • priviesť do najmenej rozvinutých okresov nové investície, t. j. motivovať MSP pôsobiacich mimo týchto regiónov, aby realizovali nové projekty práve tu, 
  • podporiť tvorbu nových pracovných miest v oblastiach s dlhodobo vysokou mierou nezamestnanosti. 
Oprávneným miestom realizácie projektov sú výhradne najmenej rozvinuté okresy SR, t. j. okresy definované v zozname vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre oprávnenosť projektu z hľadiska miesta realizácie je rozhodujúci stav k poslednému dostupnému mesiacu predchádzajúcemu termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola výzvy.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 50 000 000 EUR

Predkladané projekty môžu byť vo výške 100 tis - 1 mil eur.

Dátum vyhlásenia výzvy: 12. 09. 2017

Typ výzvy: otvorená

Uzávierky hodnotiacich kôl: 15.11.2017, 15.1.2018, následne 15. deň každého nasledujúceho nepárneho mesiaca do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov. Termín uzávierky 31.7.2018 sa posúva na 28.9.2018 a mal by byť posledným z dôvodu očakávaného vyčerpania zdrojov na túto výzvu.

Viac informácií TU

S prípravou projektu Vám radi pomôžu pracovníci RPIC Prešov, kontaktujte nás.

 
  14.9.2017 | Autor: Sekcia finančných služieb | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 2003 krát | Zdieľajte na facebooku