Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) prostredníctvom realizácie výskumno – vývojových aktivít a zároveň obsahujúce realizáciu inovačných opatrení, t.j. praktické uplatnenie dosiahnutej inovácie a jej zavedenie do produkčného procesu, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch.

Podporené podniky musia pôsobiť v niektorom z hlavných odvetví, ktorými je charakterizovaná doména Dopravné prostriedky pre 21. storočie (29 - Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov, 30 - Výroba ostatných dopravných prostriedkov), alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia.

Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky, ako aj výskumné organizácie, pričom oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia inovačných opatrení. Súčasne môže byť s uvedenými činnosťami predmetom projektu aj aktivita relevantná iba pre MSP a zameraná na ochranu práv duševného vlastníctva.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 48 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 15. 12. 2017

Typ výzvy: otvorená
Termíny uzávierky hodnotiacich kôl: 16.4., 29.6.2018, následne posledný pracovný deň každého nasledujúceho mesiaca. POZOR ZMENA: termín 31.8.2018 preložený na 30.11.2018 a bude pravdepodobne posledným možným.

Viac informácií: TU.

S prípravou projektu Vám radi pomôžu pracovníci RPIC Prešov, kontaktujte nás.

 
  18.12.2017 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 369 krát | Zdieľajte na facebooku