Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) prostredníctvom realizácie výskumno – vývojových aktivít a zároveň obsahujúce realizáciu inovačných opatrení, t.j. praktické uplatnenie dosiahnutej inovácie a jej zavedenie do produkčného procesu, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch.

Podporené podniky musia pôsobiť v niektorom z hlavných odvetví, ktorými je charakterizovaná doména Priemysel pre 21. storočie:

  • 20 - Výroba chemikálií a chemických výrobkov
  • 22 - Výroba výrobkov z gumy a plastu
  • 24 - Výroba a spracovanie kovov
  • 25 - Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
  • 27 - Výroba elektrických zariadení
  • 28 - Výroba strojov a zariadení i.n. 
  • 35 - Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia.

Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky, ako aj výskumné organizácie, pričom oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia inovačných opatrení. Súčasne môže byť s uvedenými činnosťami predmetom projektu aj aktivita relevantná iba pre MSP a zameraná na ochranu práv duševného vlastníctva.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 82 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 15. 12. 2017

Typ výzvy: otvorená
K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Hodnotiace kolá: 16.4., 29.6.2018, následne posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca. POZOR ZMENA: termín 31.8.2018 preložený na 30.11.2018 a bude pravdepodobne posledným možným.

Viac informácií: TU.

S prípravou projektu Vám radi pomôžu pracovníci RPIC Prešov, kontaktujte nás.

 
  18.12.2017 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | INÉ VÝZVY | zobrazené: 610 krát | Zdieľajte na facebooku