Nástroj pre MSP (SME Instrument) - od roku 2018 s upravenými pravidlami

Nástroj pre MSP (SME Instrument) programu Horizont 2020 je cielený na inovatívne MSP z EÚ a asociovaných krajín s potenciálom a záujmom o vývoj, rast a internacionalizáciu. Nástroj je cielený pre všetky sektory bez obmedzenia a na všetky témy bez obmedzenia.

O financovanie a podporu z tohto nástroja môžu žiadať výlučne MSP, pričom existuje možnosť podpory skupiny MSP ale aj jednej spoločnosti. Spolufinancovanie EK je do výšky 70% (možné výnimky).

Hodnotiace kritéria sú založené na:

 • výnimočnosti inovácie (ciele, koncept, prevratnosť riešenia - ambicióznosť, posun za hranice VT, novosť prístupu, ...)
 • ekonomickom dopade, 
 • potenciáli spoločnosti dosiahnuť predpokladané výsledky.

Nástroj pre MSP je určený pre inovatívne projekty, ktoré dosiahli úroveň technickej pripravenosti (TRL) stupňa min. 6.

 • TRL 6 – technológia modelu systému alebo demonštrátoru overená v reálnom prostredí (v prípade kľúčových priemyselných technológií v priemyselne relevantnom prostredí)
 • TRL 7 – demonštrácia systémového prototypu v prevádzkovom prostredí
 • TRL 8 – konečná technológia dokončená a certifikovaná skúškami a demonštráciami
 • TRL 9 – systém odskúšaný v prevádzkovom prostredí (konkurencieschopná výroba v prípade kľúčových priemyselných technológií; alebo vo vesmíre)

Nástroj pre MSP je rozdelený do 3 fáz.

Fáza 1: Koncept a zhodnotenie realizovateľnosti - ak projekt získa 13 z 15tich možných bodov, firma má možnosť získať jednorázovú sumu 50 tis. EUR na cca. 6 mesiacov realizácie projektu.

Podporené môžu byť aktivity:

 • Realizovateľnosť konceptu 
 • Zhodnotenie rizík 
 • Ochrana duševného vlastníctva 
 • Vyhľadanie partnerov 
 • Štúdia dizajnu 
 • Pilotné aplikácie 
 • atď.

Fáza 2: V&V, demonštračné aktivity, replikácia - možnosť získať 0,5 - 2,5 mil EUR na 12-24 mesiacov realizácie projektu.

Podporené môžu byť aktivity:

 • Vývoj, prototypy, testovanie, pilotáž, miniaturizácia, úprava mierky, 
 • trhová replikácia, 
 • výskum.
Firmy, projekty ktorých budú vysoko hodnotené, budú pozvané na prezentáciu svojich projektov pred expertmi do Bruselu.

Fáza 3: Akcelerácia biznisu a kaučing - poskytnutie biznis kouča na 3 dni počas realizácie projektu Fázy 1 a na 12 dní pre projekty Fázy 2

 Táto fáza nezahŕňa priamu finančnú podporu, ale služby vzdelávacieho a poradenského charakteru a služby pre uľahčenie prístupu ku kapitálu. Úspešné projekty môžu získať známku kvality (Seal of Excelence), informácie o nich sa budú sprístupňovať súkromnému/rizikovému financovaniu, získajú podporu prostredníctvom sieťovania, školenia, informácií,zdieľanie vedomostí, disemináciu a pod.

Žiadosti pre realizáciu projektov v rámci Nástroja pre MSP sa predkladajú v rámci priebežne otvorenej výzvy, ktorá má viaceré uzávierky ročne.

Uzávierky na predkladanie projektov - Fáza 1: 

 • 2018 – 8.2., 3.5., 5.9., 7.11. 
 • 2019 – 13.2., 7.5., 5.9., 6.11.
 • 2020 - 12.2., 6.5., 2.9., 4.11.

Uzávierky na predkladanie projektov - Fáza 2: 

 • 2018 – 10.1., 14.3., 23.5., 10.10 
 • 2019 - 9.1., 3.4., 5.6., 9.10.
 • 2020 - 8.1., 18.3., 19.5., 7.10.

Neexistuje povinnosť prejsť všetky 3 fázy, avšak ak je spoločnosť úspešná vo Fáze 1, je väčší predpoklad, že uspeje aj vo Fáze 2. Pre každú z nich existujú osobitné žiadosti a obidve sú otvorené všetkým MSP.

Ďalšie informácie sú prístupné na stránke EASME. Pracovníci sekcie podpory podnikania v EÚ Vám radi zodpovedia na Vaše otázky. Kontaktujte nás.

 
 • SME instrument
  18.12.2017 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | HORIZONT 2020 | zobrazené: 653 krát | Zdieľajte na facebooku