Definícia malých a stredných podnikov

tlačiť

Od 1.januára 2005 je v platnosti európska definícia malých a stredných podnikov (MSP), ktorá má zlepšiť podnikateľské prostredie v EÚ, najmä uľahčiť prístup podnikateľov ku kapitálu vo všetkých fázach ich pôsobnosti.

Definíciu MSP je potrebné poznať predovšetkým v prípade, že má podnikateľský subjekt záujem požiadať o granty alebo pôžičky z fondov EÚ a potrebuje sa uistiť, že spĺňa kritéria konkrétnych výziev na podávanie projektov.

Malé a stredné podniky hrajú v európskej ekonomike kľúčovú úlohu. Sú nesporným zdrojom voľných pracovných miest, inšpirujú podnikateľského ducha a víziu a tak sú mimoriadne priaznivými stimulátormi konkurencie a zamestnanosti v Európe. V rozšírenej Európskej únii existuje približne 23 miliónov mikro, malých a stredných podnikateľov, ktorí poskytujú 75 miliónov pracovných miest a tak predstavujú 99% všetkých európskych podnikov. Podobná situácia je aj na Slovensku, kde cca. 99% tvoria MSP, pričom takmer 81% podnikateľských subjektov má do 10 zamestnancov. Ich schopnosť vytvárať, rozvíjať, aplikovať, či adaptovať nové technológie je unikátna.

I napriek týmto superlatívom MSP často čelia trhovým nedostatkom, t.j. majú ťažkosti pri získavaní kapitálu, najmä v počiatočných fázach podnikateľskej aktivity, a tým si zamedzujú prístup k novým technológiám a inováciám. Ich šance na úspech vo vysoko-konkurenčnom prostredí sú tak značne obmedzené.

Definícia MSP Vám pomôže zorientovať sa, ak máte záujem požiadať o granty alebo pôžičky z fondov EÚ a potrebujete sa uistiť, že Vaša firma spĺňa kritéria konkrétnych výziev.

Postup pri určovaní štatútu MSP

1. Som podnik?

Podľa definície MSP je podnikom každý subjekt, ktorý vykonáva ekonomickú činnosť bez ohľadu na jeho legálnu formu, t.j. živnostník, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, združenie, atď.

2. Pokiaľ ste pri prvej otázke odpovedali „Áno“, pokračujte v určovaní Vášho štatútu na základe nasledovných kritérií:

 Kategória podniku  Počet zamestnancov  Ročný obrat  Ročná súvaha
 Stredne veľký  < 250  ≤ 50 miliónov EUR
 ≤ 43 miliónov EUR)
 Malý  < 50  ≤ 10 miliónov EUR
 ≤ 10 miliónov EUR
 Mikro  < 10  ≤ 2 milióny EUR
 ≤ 2 milióny EUR

 

3. Čo musím ešte zvážiť pri posudzovaní nášho štatútu?
Pri výpočte Vašich firemných údajov je nutné brať do úvahy, či ste samostatný podnik alebo ste prepojení s iným subjektom.

Podnik je samostatný pokiaľ:
i) nevlastní podiely v iných podnikoch, resp. iné podniky nevlastnia jeho podiely.
ALEBO
ii) vlastní menej ako 25% podielov jedného alebo viacerých podnikov, resp. iné podniky vlastnia menej ako 25% jeho podielov.

Výnimka: Váš podnik možno zaradiť medzi samostatné subjekty aj v prípade, že 25%-ná hranica je prekročená jedným z nasledujúcich investorov: verejné investičné združenia, univerzity a neziskové výskumné centrá, regionálne rozvojové fondy či autonómne miestne orgány s ročným rozpočtom menej ako 10 miliónov EUR a počtom obyvateľov menej ako 5000.

Ak ste samostatným podnikom, pri určovaní Vašich firemných údajov berte do úvahy iba dáta uvedené vo Vašom ročnom zúčtovaní.

Pokiaľ je Vaša spoločnosť "zviazaná" s iným subjektom, môžete sa klasifikovať ako partnerský alebo prepojený podnik podľa nasledujúcich kritérií.

Podnik je partnerský ak:
i) vlastní 25% - 50% podielov jedného alebo viacerých podnikov, resp. iné podniky vlastnia 25% - 50% podielov v tomto podniku.

Upozornenie: Podľa definície MSP sa podnik neradí medzi MSP pokiaľ 25% a viac jeho kapitálu alebo hlasovacích práv priamo alebo nepriamo kontroluje jeden alebo viac verejných orgánov. Dôvodom je predpoklad, že takéto podniky môžu mať takýmto partnerstvom určité výhody, ku ktorým ostatné podniky nemajú prístup. Avšak na podniky, v ktorých vlastnia 25% až 50%-ný podiel univerzity alebo nezávislé miestne orgány, sa vyššie spomenuté obmedzenia nevzťahujú a tieto podniky nestrácajú svoj štatút MSP.
Ak ste partnerský podnik, pri určovaní Vášho štatútu musíte brať do úvahy aj počet zamestnancov a finančné údaje partnerskej spoločnosti, t.j. ak vlastníte 30% podielov v inej spoločnosti, musíte k Vašim dátam prirátať 30%-ný podiel počtu zamestnancov a ročného obratu/ročnej súvahy Vášho partnerského podniku. Pokiaľ máte viacerých partnerov, musíte tak spraviť s každým podnikom.

Podnik je prepojený ak:
i. vlastní viac ako 50% podielov jedného alebo viacerých podnikov, alebo ak iný/é podnik/y vlastní/ia viac ako 50% jeho podielov.
ii. môže vymenovať alebo prepustiť väčšinu predstavenstva a/alebo dozornej rady iného podniku.
iii. stanovy spoločnosti, resp. iná podobná zmluva mu umožňuje kontrolovať iný subjekt.
iv. môže vykonávať výhradnú kontrolu nad právami podieľníkov či členov dozornej rady v inom podniku.

Ak ste prepojený podnik, pri určovaní Vášho štatútu musíte k svojim dátam pripočítať 100%-ný podiel firemných údajov spoločnosti/í, s ktorou/ktorými ste prepojení. Vo všeobecnosti možno tvrdiť, že spoločnosti vedia, že v takomto prípade majú vykazovať konsolidovanú výročnú správu.

Prepojenosť, či partnerstvo podnikov sa skúma reťazovito t.j. ak ste vlastnení na 50% iným subjektom (právnickou, fyzickou osobou podnikateľom, či nepodnikateľom t.j. s IČOm alebo len rodným číslom) a ten vlastní niekoľko ďalších podnikov aj čísla za tieto podniky môže byť potrebné pripočítať, či už v 100% alebo čiastočnom podiele. 

Viac sa dočítate v príručke k definícii MSP alebo sa pýtajte pracovníkov RPIC Prešov – Enterprise Europe Network.

 
  • SME definition overview

Prílohy

Príručka k definícii MSP [  PDF - 1410.1 kB]
  4.1.2018 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | HORIZONT 2020 | zobrazené: 645 krát | Zdieľajte na facebooku