Inovačné vouchre pre podnikateľov do 5000 eur

Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo výzvu, ktorá má podporiť spoluprácu podnikateľských subjektov a vedecko–výskumných pracovísk, a to formou Inovačných vouchrov. O podporu môžu fyzické a právnické osoby požiadať do 11. júna 2018.

Oprávnené projekty: Projekty, ktoré prispievajú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti príjemcu pomoci prostredníctvom inovácie produktov, služieb a procesov ako odborné štúdie, metodiky, rôzne merania parametrov a analytické výstupy pre potreby MSP s priamym dosahom na výrobnú prax, a to najmä z oblasti:

  • strojárstva a automatizácie, 
  • potravinárstva a biochémie, 
  • sociálnych inovácií, 
  • stavebníctva, 
  • chémie a agrochémie, 
  • elektrotechniky/elektroniky a informačno-komunikačných technológií. 
Celková nominálna hodnota vouchra: maximálne 5 000 eur (bez DPH). 
Maximálna intenzita pomoci: je 100 % z oprávnených výdavkov. 

Oprávnené subjekty: fyzické osoby alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky a vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky

Termín na predloženie: do 11. júna 2018.

Rezort hospodárstva vyhlásil túto výzvu v zmysle ustanovenia § 3 písm. b) bod 3 zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR v znení neskorších predpisov, v zmysle Schémy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov (2017 – 2020, schéma pomoci de minimis), ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku pod č. 224/2017 zo dňa 24.11.2017. 

Všetky informácie ohľadom výzvy, vrátane databázy oprávnených riešiteľov projektov, sú dostupné na adrese: http://www.economy.gov.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-roku-2018.

 
  16.5.2018 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | INÉ VÝZVY | zobrazené: 187 krát | Zdieľajte na facebooku